แบบบันทึกบทเรียนหนึ่งประเด็น(One Point Lesson : OPL)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เรื่อง : การอ่านค่าตัวเก็บประจุ(C) จากรหัสตัวเลข เลขที่เอกสาร : OPL-7/2566
ประเภท : ความรู้พื้นฐาน วันที่บันทึก : 9/6/2566
ผู้จัดทำ : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ ผู้ตรวจสอบ : ประพล จาระตะคุ
วัตถุประสงค์ความรู้ : เพื่อถ่ายทอดวิธีการอ่านค่าคาปาซิเตอร์ที่มีหน่วยเป็นนาโนฟารัดและไมโครฟารัด
คาปาซิเตอร์แบบโพลี่เอสเตอร์และโพลี่ไพโพลีน ที่ตัวถังสี่เหลี่ยม มักจะมีพิมพ์ค่าหมายเลขบอกค่าความจะมีหน่วยเป็น nF (นาโนฟารัด) ซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบ uF (ไมโคฟารัด) จึงต้องมีการแปลงหน่วยจาก nF ไปเป็น uF มีวิธีการดังนี้1000 nF มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
1. ให้เอา 100(nF) x 1000 = 100,000
2. จากนั้นเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปหารด้วยหนึ่งล้าน คือ 100,000/1,000,000 = 0.1
ดังนั้น 100nF มีค่าเท่ากับ 0.1uF

การอ่านค่ารหัสตัวเลขบนตัวคาปาซิเตอร์ ที่บางชนิดมักจะพิมพ์เป้นรหัสตัวเลขเอาไว้โดยไม่บอกว่ามีหน่วยเป็นเท่าไหร่ สามารถอ่านค่าออกมาให้มีหน่วยเป็นไมโครฟารัดได้ดังนี้
ตัวอย่าง ที่ตัวคาปาซิเตอร์พิมพ์ค่ารหัสตัวเลขไว้ 104 สามารถอ่านได้ดังนี้
1. 104 = 10(สองตัวหน้า) 0000(เลข 4 ตัวหลังคือจำนวนเลข 0 จำนวน 4 หลัก) จึงได้ 100000
2. เอาผลลัพธ์ที่ได้ไปหารด้วยหนึ่งล้าน 100,000 / 1,000,000 = 0.1uF
https://five-december.com/appManager/labManager/uploads/CAPAPIC.png
Print